Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LIVEFLOORING.COM ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Definicje

W niniejszym Regulaminie wprowadza się następujące definicje:

 • „Sprzedający” – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GardenTrade Adrian Kubiński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 637-21-66-326, REGON 386044113, nr tel. 794 624 945, adres email: info@liveflooring.com;
 • „Sklep Internetowy” – sklep internetowy prowadzony i administrowany przez Sprzedawcę, dostępny na stronie internetowej pod adresem com;
 • „Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym również Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną – która korzysta z usług elektronicznych Sklepu Internetowego lub składa Zamówienie w ramach działalności Sklepu Internetowego;
 • „Konsument” – Klient będący osobą fizyczną, który zawiera ze Sprzedającym Umowę niezwiązaną bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, przy czym w ramach niniejszych OWS w sytuacjach wskazanych w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta (tj. dla potrzeb ustalenia zakresu praw i obowiązków związanych z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość oraz z tytułu braku zgodności Towaru z umową) za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • „Regulamin” – niniejszy regulamin, rozumiany jako regulamin Sklepu Internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;
 • „Dni robocze” – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • „Towar” – rzecz ruchoma znajdująca się w asortymencie Sklepu Internetowego, prezentowana w witrynie Sklepu Internetowego, mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży;
 • „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Towarów będących przedmiotem Zamówienia;
 • „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży Towaru lub Towarów zawierana albo zawarta między Klientem lub Konsumentem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 • „Umowa zawarta na odległość” – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu internetowego lub w inny sposób bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 • „Strona/Strony” – Klient i/lub Sprzedawca;
 • „Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. z dnia 16 wrześni 2020 r., Dz. U. z 2020, poz. 1740);
 • „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem (w tym także Konsumentem) Umowy Sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz z wykorzystaniem usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca.
  • zasady wykonywania umów, o których mowa w pkt 1, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów oświadczenie usług drogą elektroniczną oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. W ramach funkcjonowania Sklepu internetowego Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W tym zakresie Sprzedawca świadczy następujące usługi:
  • możliwość przeglądania Towarów oferowanych w Sklepie internetowym (usługa świadczona nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony),
  • prowadzenie konta Klienta (usługa świadczona nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony, z możliwością usunięcia konta przez Klienta w każdym czasie zgodnie z § 5 ust. 3),
  • możliwość składania zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (usługa świadczona nieodpłatnie i jednorazowo, która ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia).
 4. Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć Klientowi usługi wskazane w ust. 3 w sposób ciągły, z wyjątkiem okresowej niedostępności usług, spowodowanych nagłymi awariami, niezbędnymi pracami modernizacyjnymi, aktualizacjami lub innymi podobnymi zdarzeniami.
 5. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień prawa oraz postanowień Regulaminu, a także do działania w zgodzie z dobrymi obyczajami i z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób trzecich. W szczególności Klient jest zobowiązany do powstrzymania się do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Zawieranie Umów Sprzedaży Towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się na podstawie wersji Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.
 7. Sprzedawca umożliwia bezpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem serwisu liveflooring.com, z możliwością pobrania go na dysk komputera lub innego urządzenia oraz sporządzenia jego wydruku. Ponadto utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej Umowy Sprzedaży.
 8. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania ze Sklepu internetowego oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w szczególności w razie zaistnienia siły wyższej, niedozwolonej ingerencji osób trzecich lub przyczyn leżących po stronie Klienta. Niniejszy Regulamin nie ma jednak na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Klientów, w tym w szczególności Konsumentów, przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz z usług świadczoną drogą elektroniczną, w szczególności do przeglądania oferowanych Towarów oraz do składania Zamówień, niezbędne jest, by Klient korzystał z urządzeń spełniających następujące minimalne wymagania techniczne:
  • posiadanie urządzenia w postaci komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do internetu,
  • posiadanie przeglądarki internetowej,
  • posiadanie oprogramowania obsługującego pliki w formacie .pdf.
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail (w przypadku rejestracji konta Klienta lub składania Zamówień).
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu oraz spełniającego wymogi określone w ust. 1.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie Internetowym, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL.

4. Składanie zamówień

 1. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego bez konieczności posiadania konta Klienta.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do powstrzymania się od świadczenia usług drogą elektroniczną na jego rzecz w razie podejmowania przez Klienta działań niezgodnych z prawem lub postanowieniami Regulaminu, a także w przypadku działania na szkodę Sprzedawcy lub osób trzecich. Działania ta mogą być przeprowadzone:
  • w stosunku do Konsumenta – po co najmniej 1-krotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, przy czym w razie bezskuteczności takiego wezwania Sprzedawca może usunąć konto z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia,
  • w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem – z zachowaniem 7-dniowego okres wypowiedzenia.
 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny i inne informacje stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Zamówienia mogą być składane przez Klienta z użyciem Sklepu Internetowego. Z chwilą naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient składa oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (Zamówienie).
 5. Szczegółowe informacje o Towarach, w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, zamieszczone są w Sklepie przy poszczególnych Towarach, w tym w kartach technicznych. Klient informowany jest o dostępnych sposobach płatności oraz dostawy na początku składania Zamówienia.
 6. Informacja o całkowitym koszcie związanym z realizacją Zamówienia, która obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest podawana w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia.
 7. Do momentu kliknięcia na łącze „KUPUJĘ I PŁACĘ”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru Towaru, miejsca dostarczenia oraz sposobu płatności. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 9. Potwierdzenie, udostępnienie i utrwalenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail wskazanej w ust. 10 z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie .pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 10. Niezależnie od możliwości składania zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego, Sprzedawca dopuszcza również możliwość składania zamówień w inny sposób, w tym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. W każdej sytuacji złożenie zamówienia następuje jednak po ostatecznym potwierdzeniu zamówienia ze strony Sprzedawcy i Klienta przynajmniej w formie wiadomości e-mail. W każdym przypadku warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i jego akceptacja.

5. Ceny Towarów i formy płatności

 1. Ceny Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Informacje o cenie Towaru oraz jego opis zamieszczone są przy prezentowanym Towarze. Cena Towaru prezentowana na stronach Sklepu Internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Ceny Towarów umieszczonych w Sklepie Internetowym mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed zmianą ceny.
 3. Dla Towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient dokonuje płatności w jeden z opisanych poniżej sposobów:
  • za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24.pl;
  • przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę, przy czym w takiej sytuacji w tytule przelewu konieczne jest podanie numeru Zamówienia;
  • w inny sposób, o ile zostanie on uzgodniony indywidualnie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 4. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W razie niedokonania płatności w tym terminie Sprzedawca kieruje do Klienta przypomnienie o płatności, a w przypadku nieuregulowania należności w ciągu 3 kolejnych dni roboczych od otrzymania powiadomienia, Sprzedawca może anulować zamówienie (odstąpić od Umowy Sprzedaży). Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim uzyskaniu zgody Sprzedawcy.
 5. W związku z każdym Zamówieniem Sprzedawca wystawia fakturę VAT, która jest przesyłana Klientowi w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail lub wraz z dostarczonym Towarem.

6. Realizacja zamówień

 1. Zamówione Towary dostarczane są za pośrednictwem wybranych przewoźników, chyba że podczas składania zamówienia Klient wybierze opcję odbioru osobistego. Towary dostarczane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, że realizacja zamówień poza tym terenem może odbywać się po indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 2. Dostawa Towaru do Klienta odbywa się na koszt klienta, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
 3. Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego podany jest każdorazowo przy opisie każdego Towaru w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia realizacji Zamówienia w zadeklarowanym terminie, ale w związku z tym, że znaczna część Towarów stanowi produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta, w wyjątkowych przypadkach czas realizacji może ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji Sprzedawca informuje Klienta o takim zdarzeniu i podejmuje wszelkie kroki w celu jak najszybszej realizacji Zamówienia.
 4. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia następującego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, chyba że Strony dokonają odmiennych uzgodnień. Dla potrzeb określania czasu realizacji Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą powierzenia Towaru przewoźnikowi (w przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem przewoźnika). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie wynikające z przedłużenia czasu transportu na skutek przyczyn leżących po stronie przewoźnika lub Klienta.
 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia do przewozu aż do wydania Klientowi.
 6. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Jeżeli po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego więcej niż jeden Towar okaże się, że realizacja części Umowy nie jest możliwa w przewidzianym terminie, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku Klient może:
  1. odstąpić od Umowy w całości albo w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie,
  2. zdecydować o oczekiwaniu na możliwość realizacji Umowy po skompletowaniu wszystkich Towarów
  3. zdecydować o realizacji Umowy częściami, przy czym w takim przypadku Klient zobowiązany będzie do pokrycia związanych z tym dodatkowych kosztów transportu.
 8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 lit. a), gdy Klient dokonał zapłaty za zamówiony Towar, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.

7. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 2. Powyższe uprawnienie nie przysługuje Klientom niebędącym Konsumentami, w szczególności przedsiębiorcom.
 2. Sprzedawca informuje, że znaczna część Towarów oferowanych w Sklepie internetowym stanowi rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta i służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, co zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta wyłącza możliwość odstąpienia od umowy przez Konsumenta. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje zatem wyłącznie w odniesieniu do Towarów, które nie są objęte wyłączeniem wskazanym w zdaniu poprzednim lub innymi wyłączeniami z art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 3. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin ten liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony, termin liczony jest od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
 5. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie można złożyć w wybrany przez siebie sposób, w tym osobiście, przez wysłanie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@liveflooring.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Banacha 37/9, 31-235 Kraków z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle Towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres Sprzedającego wskazany w ust. 5.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np. odesłanie pocztą lub kurierem).
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru Konsumentowi przez Sprzedawcę, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Reklamacje dotyczące jakości Towarów

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości oferowanych Towarów. Ponadto Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towary zgodne z umową oraz pozbawione wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność:
  1. wobec Konsumentów – z tytułu niezgodności z towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta,
  2. wobec pozostałych Klientów – z tytułu rękojmi za wady Towaru na zasadach określonych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, jeśli niezgodność towaru z umową lub wada istniała w chwili dostarczenia Towaru lub wynikła z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. W związku z tym z zakresu odpowiedzialności wyłączone są w szczególności przypadki niezgodności towaru z umową lub wady powstałe w związku z niewłaściwym użytkowaniem Towaru, brakiem lub wadliwą konserwacją Towaru, a także na skutek uszkodzeń mechanicznych.
 4. Odpowiedzialność na zasadach określonych w niniejszym paragrafie jest ograniczona w następujący sposób:
  1. wobec Konsumentów – Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru,
  2. wobec pozostałych Klientów – Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, o których Klient wiedział w chwili zawierania Umowy.
 5. Klient inny niż Konsument jest zobowiązany do zgłoszenia wady niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych liczonych w następujący sposób:
  1. w przypadku wad jawnych – od dnia odbioru Towaru,
  2. w przypadku pozostałych wad – od dnia stwierdzenia wady,

pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.

 1. Reklamacje można składać w wybrany przez siebie sposób, w tym osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@liveflooring.com lub pisemnie na adres Sprzedającego: Banacha 37/9, 31-235 Kraków.
 2. Zgłoszenie reklamacji, w celu przyspieszenia jej rozpoznania, powinno zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, opis wady oraz datę jej stwierdzenia, zdjęcia uszkodzeń, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane z użyciem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Złożenie reklamacji z pominięciem zalecanego opisu zgłoszenia lub bez formularza nie wpływa na skuteczność reklamacji, ale może wpłynąć na czas jej rozpatrzenia.
 3. Dostarczenie Towaru, o ile jest niezbędne, odbywa się na następujących zasadach:
  1. w przypadku Konsumentów – Konsument jest zobowiązany do udostępnienia Sprzedawcy Towaru podlegającego naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
  2. W przypadku pozostałych Klientów – Klient jest zobowiązany we własnym zakresie zdemontować i dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W stosunku do Konsumentów brak odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie uważa się za jej uznanie. Odpowiedź na reklamację Sprzedawcy przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku.
 5. W przypadku wystąpienia braków w złożonej reklamacji uniemożliwiającej zajęcie stanowiska, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi lub adresem email wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W takiej sytuacji termin wskazany w ust. 9 rozpoczyna bieg od chwili uzupełnienia braków.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający podejmuje następujące czynności:
  1. wobec Konsumentów – Sprzedający realizuje wszystkie roszczenia przysługujące zgodnie z ustawą o prawach konsumentów i zgłoszone przez Konsumenta,
  2. wobec pozostałych Klientów – Sprzedający realizuje roszczenia przysługujące w ramach rękojmi i zgłoszone przez Klienta, z zastrzeżeniem, że w przypadku naprawy lub wymiany Towaru Sprzedający jest zobowiązany jedynie do dostarczenia Towaru pozbawionego wad do Klienta oraz do pokrycia kosztów transportu wadliwego Towaru do Sprzedającego przez Klienta w związku z reklamacją. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta Sprzedający jest zobowiązany jedynie do zwrotu zapłaconej ceny oraz do pokrycia kosztów transportu wadliwego Towaru do Sprzedającego przez Klienta w związku z reklamacją.
  3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w niniejszym paragrafie w następującym przedziale czasowym:
  4. wobec Konsumentów – Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
  5. wobec pozostałych Klientów – Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 7. Jeśli na Towar została udzielona dodatkowo gwarancja, Klient otrzymuje dodatkowe oświadczenie gwarancyjne, określające obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz z funkcjonowaniem Sklepu internetowego można składać w wybrany przez siebie sposób, w tym osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@liveflooring.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Banacha 37/9, 31-235 Kraków.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane kontaktowe oraz rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości.
 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W stosunku do Konsumentów brak odpowiedzi na reklamację uważa się za jej uznanie. Odpowiedź na reklamację Sprzedawcy przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku.
 5. W przypadku wystąpienia braków w złożonej reklamacji uniemożliwiającej zajęcie stanowiska, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi lub adresem email wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W takiej sytuacji termin wskazany w ust. 4 rozpoczyna bieg od chwili uzupełnienia braków

10. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. W razie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny dla każdej ze Stron.
 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. W szczególności Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej,
  • zwrócenie się o pomoc do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

11. Ochrona danych osobowych

Sprzedawca przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w Polityce Prywatności, stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

12. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim i według prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w razie zmiany przepisów prawa lub rodzaju i zakresu świadczonych usług. O treści zmian Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Sklepu internetowego informacji o zmianie Regulaminu. Klienci posiadający konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie przez przesłanie na podany adres e-mail informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Jeśli Klient posiadający konto Klienta nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 30 dni od daty poinformowania o zmianie. W takiej sytuacji konto Klienta zostaje usunięte i nowa treść Regulaminu nie wywiera skutku w stosunku do Klienta.
 4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem zostają poddane właściwemu sądowi powszechnemu. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. Załącznikami do Regulaminu są:
  • pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowiące załącznik nr 1;
  • wzór formularza odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 2;
  • wzór formularza zgłoszenia reklamacji, stanowiący załącznik nr 3;
  • polityka prywatności, stanowiąca załącznik nr 4.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2023 i obowiązuje w odniesieniu do umów zawartych od tego dnia.

Załączniki

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 1

Pobierz

Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2

Pobierz

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

Załącznik nr 3

Pobierz

Polityka prywatności

Załącznik nr 4

Pobierz