Instrukcje

Instrukcje montażu mat gumowych

Poniżej znajdują się instrukcje do montażu nawierzchni gumowych. Zalecamy zastosować się do zawartych zaleceń – szczególnie w kwestii bezpiecznej nawierzchni, która wymaga przygotowania specjalnego podłoża.

Instalacja mat zgodnie ze sztuką i rzetelne przygotowanie podbudowy gwarantują zwiększenie żywotności całej instalacji oraz zachowanie gwarancji na towar.

Instrukcje są podzielone na 3 rodzaje nawierzchni – po kliknięciu na daną etykietę pojawią się szczegółowe informacje.

Bezpieczna nawierzchnia LIVEFLOORING - montaż płyt gumowych SBR

DOTYCZY PRODUKTÓW

INFORMACJE OGÓLNE

 • Nawierzchnie PROFLEX-SBR, PROFLEX-EPDM, EKOFLEX, TERRAFLEX i ACTIVFLEX należy układać na podbudowach wypoziomowanych i utwardzonych. Dopuszcza się montaż nawierzchni na istniejącym gruncie – tylko wtedy, kiedy jest utwardzony np. na istniejącej wylewce betonowej lub kostce brukowej
 • W przypadku wymiany starej nawierzchni na nową należy sprawdzić wykonanie podbudowy, tak aby była ona zgodna z zaleceniami wykonania podbudowy
 • Podczas układania nawierzchni mogą wystąpić szczeliny między płytami (do 5 mm)
 • Ze względu na użyty materiał do produkcji nawierzchni można zaobserwować kurczenie i rozszerzenie się płyt pod wpływem temperatur. W efekcie mogą powstać szczeliny do 5 mm między płytami – czego nie należy poprawiać
 • Płyt PROFLEX, EKOFLEX, TERRAFLEX i ACTIVFLEX nie należy kleić do podłoża
 • Nawierzchnie należy docinać za pomocą noża tapicerskiego, ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi do cięcia drzewa

 

PRZYGOTOWANIE PODBUDOWY

Przygotowanie podłoża należy wykonać ze szczególną starannością. Wykonana podbudowa powinna być dokładnie wypoziomowana oraz w przypadku odpływu wody wykonana ze spadkiem 0,5-1%.

 • Podbudowa z kruszywa łamanego:
  – pierwsza warstwa z zagęszczonego kruszywa o grubości 15-20 cm frakcji minimum 1-31 mm
  – druga warstwa kruszywa grubości 5 cm frakcji 2-8 mm (maksymalnie 0-16 mm)

  Przygotowanie podbudowy - przekrój podłoża

 • Podbudowa z wykorzystaniem kraty stabilizacyjnej, którą należy uzupełnić kruszywem
 • Podbudowa z płyty betonowej (grubość min. 10 cm)

Dopuszcza się montaż nawierzchni gumowej na twardym podłożu (płyty tarasowe, gres, kostka brukowa) pod warunkiem, że jest ona równa.

Kategorycznie zabronione jest osadzanie płyt na samej ziemi / piasku. Takie rozwiązanie będzie powodować niestabilność płyt i wyrabianie się otworów montażowych, co w efekcie przełoży się na powstanie odstępów między płytami i przedostawanie się piasku na zewnątrz (doprowadzi to do mechanicznego ścierania nawierzchni i pylenia).

MONTAŻ KRAWĘŻNIKÓW

Po wykonanej podbudowie konieczny jest montaż obrzeży gumowych PROFLEX-BOARD. Należy je wkopać i umocować w podłożu zaprawą cementową (powyżej wysokości wzdłużnych rowków).

Dopuszczalne jest zastosowanie krawężników betonowych, jednak należy pozostawić kilka milimetrów odstępu od płyty (guma pod wpływem temperatur i warunków atmosferycznych zmienia swoją objętość). Pomoże to uniknąć wypiętrzenia się płyt przez zbyt duży ścisk całej instalacji. Pozostawiona dylatacja może zostać uzupełniona drobnym kruszywem, silikonem lub pozostawiona jak jest.

INSTALACJA PŁYT

Montaż nawierzchni gumowych PROFLEX-SBR, PROFLEX-EPDM, EKOFLEX, ACTIVFLEX, TERRAFLEX zawsze musi być poprzedzony przygotowaniem podłoża, zgodnie z powyższymi wytycznymi.

 • Każda płytka posiada 16 gniazd montażowych, które za pomocą karbowanych kołków łączą ją z innymi płytkami. Takie rozwiązanie eliminuje efekt zawijania się krawędzi
 • Dopuszcza się dwa układy montażu płyt gumowych kwadratowych – przyległy i na przekładkę:

Instalacja płyt gumowych / bezpiecznej nawierzchniInstalacja płyt gumowych / bezpiecznej nawierzchni

 • Ze względu na użyty materiał do produkcji nawierzchni może spowodować kurczenie i rozszerzenie się płyt pod wpływem temperatur. W efekcie mogą powstać szczeliny do 5 mm między płytami stanowiące dylatacje czego nie należy poprawiać

Podczas wkładania plastikowych kołków należy pamiętać o tym, żeby w uzbrajanej płycie włożone były do minimum 50% swojej długości. Czasami zdarza się, że wsunięty kołek będzie za bardzo wystawał (co spowoduje szczelinę między płytami i uniemożliwi ich łatwe dostawianie). W takiej sytuacji należy przyciąć kołek, do momentu aż łatwo będzie można umieścić go w dostawianej płycie.

UŻYTKOWANIE

Po montażu płyt na przygotowanej podbudowie zgodnie z zaleceniami, nawierzchnie wymyć gorąca wodą środkiem odtłuszczającym. Zabrania się:

 • Wjeżdżania na nawierzchnie jakimikolwiek pojazdami mechanicznymi
 • Użytkowania nawierzchni w obuwiu ze szpilkami metalowymi oraz z tworzyw sztucznych
 • Nie zaleca się demontażu oraz ponowny montaż nawierzchni

Niewłaściwe użytkowanie może trwale uszkodzić nawierzchnie. W przypadku uszkodzenia nawierzchni lub gdy występują w niej braki należy wykonać wymianę uszkodzonych lub brakujących płytek na nowe.

KONSERWACJA

 • Nawierzchnia gumowa wymaga konserwacji minimum 2 razy do roku.
 • Konserwacje należy wykonać z użyciem wody o ciśnieniu nie większym niż 0,05 MPA, w innym przypadku zabrudzona nawierzchnia będzie trudna do umycia i może to spowodować trwałą zmianę koloru
 • Miejsca trudne do wyczyszczenia należy umyć miękką gąbką z użyciem środków do czyszczenia naczyń
 • Zabrania się używania środków na bazie oleju – spowoduje to, że nawierzchnia stanie się śliska i niebezpieczna do użytkowania
 • Zabrania się używania do czyszczenia nawierzchni narzędzi o ostrych i twardych krawędziach

OKRES GWARANCJI

 • PROFLEX-SBR – 24 miesiące
 • PROFLEX-EPDM – 36 miesięcy
 • EKOFLEX – 12 miesięcy
 • TERRAFLEX – 24 miesiące
 • ACTIVFLEX – 24 miesiące

WARUNKI GWARANCJI

 • Gwarancją objęte są płyty z granulatu gumowego SBR i EPDM montowane na zagęszczonym podłożu z tłucznia lub betonu, zainstalowane i eksploatowane zgodnie z ogólnymi warunkami eksploatacji
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w produktu w transporcie i rozładunku, chyba że transport zgodnie z umową obejmują warunki sprzedaży uzgodnione przez strony, a odbiór odbywa się w siedzibie zamawiającego lub placu prowadzonej budowy
 • Gwarancją nie obejmuje uszkodzeń płyt powstałych z przyczyn niezależnych od producenta, takich jak: – uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, zanieczyszczenia chemiczne i organiczne – uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji, stosowanie środków chemicznych do usunięcia zabrudzeń i zmarzlin – napraw i modyfikacji dokonanych przez osoby nieuprawnione – niewłaściwą eksploatację, a w szczególności poddawanie nadmiernym obciążeniom punktowym spowodowane niewłaściwym obuwiem ( korki szpilki kolce) lub przez pojazdy mechaniczne
 • Równomierna zmiana odcienia koloru nawierzchni pod wpływem działania promieni UV nie jest uważana za defekt materiału i nie może być powodem do uznania reklamacji
 • Gwarancji nie podlegają powierzchniowe obtarcia płyt gumowych powstałe na skutek naturalnego zużywania się nawierzchni pod wpływem eksploatacji
 • Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych na skutek wandalizmu lub kradzieży
 • Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych na skutek przechowywania długotrwałego na paletach sztaplowanych płyt do wysokości powyżej 120 cm w niekorzystnych warunkach jak deszcz czy wysoka temperatura (wentylacja przekroju płyty). Stąd wynika dodatkowe zalecenie zdjęcia opakowania i przechowywanie w pomieszczeniach zadaszonych aż do chwili instalacji

DOTYCZY PRODUKTÓW

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

 • Nawierzchnia z płyt gumowych powinna zostać ułożona na podbudowie z betonu (na wylewce samopoziomującej). Dopuszczalne są także posadzki (panele, wykładzina) pod warunkiem, iż teren jest równy i stanowi jednolitą powierzchnię
 • Podłoże przed rozkładaniem powinno zostać oczyszczone
 • Rozkładanie płyt na nierównej powierzchni może spowodować wybrzuszenia w poszczególnych miejscach podłogi oraz nierówności na łączeniach pojedynczych elementów
 • Nierówne podłoże utrudni montaż oraz w perspektywie czasu może doprowadzić do wycierania płyt na łączeniach

UKŁADANIE PODŁOGI

 • Płyty nie powinny być układane w temperaturze powyżej 25 °C i poniżej 5°C
 • Zawsze płyty układamy na podłożu tak jak leżą one na palecie (góra na palecie jest górą na podłodze)
 • Układanie płyt należy rozpocząć od samej ściany i kierować się w stronę przeciwległą
 • Na początkowym etapie może zajść potrzeba odcięcia zakładek puzzla (więcej w punkcie 3.)
 • Poszczególne puzzle łączą się ze sobą na zasadzie zakładek i wkładek (we wszystkich płytach są jednakowe)
 • Każdą pojedynczą zakładkę puzzla należy wpasować w wyprofilowane miejsce kolejnej płyty (wkładkę)
 • Wkładany element należy nanieść obok rozłożonej płyty, tak aby zakładki znajdowały się nad wkładkami
 • Poprawne wkładanie zakładek we wkładki odbywa się poprzez włożenie najpierw lewej części zakładki, następnie prawej i na koniec dociśnięcia środka
 • Płyty należy wpasowywać do siebie ręcznie – niedopuszczalne jest dociskanie obuwiem lub narzędziami
 • Ze względu na mocne spasowanie poszczególnych krawędzi nie należy się zrażać początkowymi nierównościami po ułożeniu – po krótkim czasie cała struktura się wyrówna (granulat / guma jest materiałem, który dopasowuje się i zmienia swoje właściwości pod wpływem temperatury)
 • Do zakończeń Soft Edge zalecane jest użycie kleju (np. UZIN), który zabezpieczy krawędzie

DOCINKI

 • Wszelkie docięcia (przy ścianach, filarach) każdorazowo Klient dokonuje we własnym zakresie
 • Do cięcia płyt należy użyć ostrego noża i dokonać 2-3 głębokich nacięć (pomocna może okazać się listwa, wzdłuż której tniemy). W celu ułatwienia tego procesu pod docinaną płytę (po dokonaniu pierwszego nacięcia) można podłożyć drugą listwę, która wybrzuszy płytę i ułatwi nacinanie

KONSERWACJA

 • Nie należy stosować twardych narzędzi do oczyszczania powierzchni, gdyż mogą one spowodować mechaniczne uszkodzenia materiału
 • Należy na bieżąco usuwać trwałe zabrudzenia w postaci smarów, olejów, tłuszczów, gdyż mogą odbarwić płyty
 • Brak systematycznego czyszczenia nawierzchni może powodować stałe odbarwienia, za które producent nie ponosi odpowiedzialności

MAGAZYNOWANIE

 • Płyty należy przechowywać na paletach i chronić przed deszczem i słońcem
 • Składowanie płyt przed rozłożeniem jest możliwe w pomieszczeniach zamkniętych, bez wilgoci oraz na palecie. Z palety powinna zostać usunięta folia opakowaniowa w celu zapewnienia przepływu powietrza
 • Nie dostosowanie się do powyższych zaleceń (przy długotrwałym magazynowaniu) może skutkować odbarwieniami wynikającymi z działania warunków atmosferycznych i Słońca
 • Dopuszczalne jest demontowanie podłogi oraz jej późniejsza instalacja w oparciu o powyższe zalecenia
 • Należy zachować ostrożność podczas rozłączania poszczególnych elementów – nie dopuszczalne jest wyrywanie płyt od siebie. Aby zapewnić wielokrotny użytek podłóg należy rozłączać poszczególne elementy od góry, jeden po drugim, do momentu rozłączenia wszystkich zakładek puzzla od siebie

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

 • Uszkodzenia mat wynikające z nieprawidłowego rozłożenia (np. przez niezastosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji)
 • Odkształcenia mat wynikające z nieprawidłowego składowania (np. w sytuacji, gdy puzzle zostały ściągnięte z palety i spiętrzone nierównomiernie względem siebie)
 • Stałe odbarwienia wynikające z braku systematycznego czyszczenia podłogi
 • Uszkodzenia mechaniczne (rozerwanie zakładek puzzla przy demontażu, ukruszenia przez zastosowanie nieodpowiednich narzędzi)
 • Zły pomiar powierzchni do wyłożenia oraz zużycie towaru, które spowodowane są samodzielnymi docinkami

DOTYCZY PRODUKTÓW

plik do pobrania
POBIERZ

MONTAŻ

 • Oczyścić powierzchnię pod maty, trawę krótko przyciąć
 • Oznaczyć powierzchnię przeznaczoną pod maty
 • Maty przerostowe mają wymiary 150×100 cm. Należy zaplanować rozkład mat tak, aby uniknąć niepotrzebnych cięć materiału
 • Przed położeniem mat przerostowych należy wyrównać teren uzupełniając ewentualne wgłębienia gruntu ziemią
 • Na przygotowany teren należy zasiać trawę
 • Na miękki, piaszczysty lub błotnisty teren zaleca się wyłożyć siatkę poziomującą
 • Należy ułożyć maty przerostowe na oznaczonej wcześniej powierzchni. W razie potrzeby przyciąć krawędzie maty
 • Maty należy połączyć za pomocą opasek zaciskowych (co 20 cm) wzdłuż krawędzi maty. Odstające końcówki opasek przyciąć lub schować pod matę. Rogi mat należy połączyć przy pomocy dwóch opasek
 • Obrzeża: odwinąć krawędź maty (ok. 15 cm) – następnie wykopać wgłębienie na głębokość ok. 5 cm. (Rys. 1)
 • Odwinąć krawędź maty z powrotem na miejsce i przytwierdzić za pomocą szpilki. (Rys. 2)

Mocowanie - mata przerosotwa

 • Należy użyć szpilek na rogach oraz w połowie szerokości każdej maty przerostowej
 • Przysypać zewnętrzne krawędzie mat ziemią dla wyrównania powierzchni I ukrycia krawędzi. Zasiać trawę
 • Upewnić się, że krawędzie mat są solidnie przytwierdzone. Niewykorzystane szpilki mogą, w razie potrzeby, posłużyć do zabezpieczenia mat i zapobiegania unoszeniu terenu

WYMAGANE NARZĘDZIA

 • Rękawice – do przenoszenia i układania mat
 • Nóż lub nożyce do cięcia – do przycinania mat i resztek opasek zaciskowych
 • Gumowy młotek – do wbijania szpilek

PIELĘGNACJA

 • Należy zachować szczególną ostrożność podczas koszenia trawy. Należy upewnić się, że ostrza kosiarki są uniesiona podczas wchodzenia i schodzenia z powierzchni wyłożonej matami

DOTYCZY PRODUKTÓW

plik do pobrania
POBIERZ

ZASTOSOWANIE

Mata gumowa przeznaczona jest do stosowania jako elastyczne gumowe pokrycie podłogowe do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków.

ZALECENIA

 • Maty należy układać równoległymi pasami na styk
 • Złącza i krawędzie ułożonych mat, na całej długości od spodu, należy skleić dedykowaną do tego celu taśmą samoprzylepną lub przykleić do podłoża dedykowanym do tego celu klejem, aby wyeliminować podwijanie się krawędzi maty ku górze
 • Maty powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów technicznobudowlanych
 • Pomieszczenia, w których zastosowano wyrób, powinny być wietrzone przez okres pozwalający na pozbycie się zapachu swoistego dla wyrobu
 • Pomieszczenia, w których zastosowano produkt należy oddać do eksploatacji po min. 28 dniach od zastosowania maty

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Maty powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Maty można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym. Maty powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urządzeń grzejnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo składowania i niezmienność ich właściwości technicznych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

 • Uszkodzenia mat wynikające z nieprawidłowego rozłożenia (np. przez niezastosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji)
 • Odkształcenia mat wynikające z nieprawidłowego składowania (np. w sytuacji, gdy maty zostały ściągnięte z palety i spiętrzone nierównomiernie względem siebie)
 • Stałe odbarwienia wynikające z braku systematycznego czyszczenia podłogi
 • Uszkodzenia mechaniczne
 • Zły pomiar powierzchni do wyłożenia oraz zużycie towaru, które spowodowane są samodzielnymi docinkami