Instrukcje

PROFLEX-EPDM
PROFLEX-SBR
PROFLEX-EPDM / PROFLEX-SBR
Proflex-EPDM - kolor 6000 patina green

INFORMACJE OGÓLNE

 • Nawierzchnie PROFLEX-SBR, PROFLEX-EPDM i EKOFLEX należy układać na podbudowach wypoziomowanych i utwardzonych. Dopuszcza się montaż nawierzchni na istniejącym gruncie - tylko wtedy, kiedy jest utwardzony np. na istniejącej wylewce betonowej lub kostce brukowej
 • W przypadku wymiany starej nawierzchni na nową należy sprawdzić wykonanie podbudowy, tak aby była ona zgodna z zaleceniami wykonania podbudowy
 • Podczas układania nawierzchni należy pozostawić szczeliny między płytami 2-5 mm jako dylatację nawierzchni
 • Ze względu na użyty materiał do produkcji nawierzchni można zaobserwować kurczenie i rozszerzenie się płyt pod wpływem temperatur. W efekcie mogą powstać szczeliny do 5 mm między płytami - czego nie należy poprawiać
 • Płyt Proflex i Ekoflex nie należy kleić do podłoża
 • Nawierzchnie należy docinać za pomocą noża tapicerskiego, ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi do cięcia drzewa
 • Dopuszcza się dwa układy montażu płyt gumowych kwadratowych - przyległy i na przekładkę:

Instalacja płyt gumowych / bezpiecznej nawierzchni Instalacja płyt gumowych / bezpiecznej nawierzchni

 

MONTAŻ

Przygotowanie podbudowy należy wykonać ze szczególną starannością. Wykonana podbudowa powinna być dokładnie wypoziomowana oraz w przypadku odpływu wody wykonana ze spadkiem 0,5-1%.

 • Podbudowa z kruszywa łamanego:
  - pierwsza warstwa z zagęszczonego kruszywa o grubości 15-20 cm frakcji minimum 1-31 mm
  - druga warstwa kruszywa grubości 5 cm frakcji 2-8 mm (maksymalnie 0-16 mm)

  Przygotowanie podbudowy - przekrój podłoża

 • Podbudowa z wykorzystaniem kraty stabilizacyjnej, którą należy uzupełnić kruszywem
 • Podbudowa z płyty betonowej (grubość min 10 cm)

Po wykonanej podbudowie konieczny jest montaż obrzeży gumowych. Na tak przygotowaną podbudowie przystępujemy do montażu płyt gumowych SBR lub EPDM:

 • Każda płytka posiada 16 gniazd montażowych, które za pomocą karbowanych kołków łączą ją z innymi płytkami. Takie rozwiązanie eliminuje efekt zawijania się krawędzi.
 • Ze względu na użyty materiał do produkcji nawierzchni może spowodować kurczenie i rozszerzenie się płyt pod wpływem temperatur. W efekcie mogą powstać szczeliny do 5 mm między płytami stanowiące dylatacje czego nie należy poprawiać.

 

UŻYTKOWANIE

Po montażu płyt na przygotowanej podbudowie zgodnie z zaleceniami, nawierzchnie wymyć gorąca wodą środkiem odtłuszczającym. Zabrania się:

 • wjeżdżania na nawierzchnie jakimikolwiek pojazdami mechanicznymi.
 • użytkowania nawierzchni w obuwiu ze szpilkami metalowymi oraz z tworzyw sztucznych.
 • nie zaleca się demontażu oraz ponowny montaż nawierzchni

Niewłaściwe użytkowanie może trwale uszkodzić nawierzchnie. W przypadku uszkodzenia nawierzchni lub gdy występują w niej braki należy wykonać wymianę uszkodzonych lub brakujących płytek na nowe.

 

KONSERWACJA

 • Nawierzchnia z płyt SBR wymaga konserwacji minimum 2 razy do roku.
 • Konserwacje należy wykonać z użyciem wody o ciśnieniu nie większym niż 0,05 MPA, w innym przypadku zabrudzona nawierzchnia będzie trudna do umycia i może to spowodować trwałą zmianę koloru.
 • Miejsca trudne do wyczyszczenia należy umyć miękką gąbką z użyciem środków do czyszczenia naczyń.
 • Zabrania się używania środków na bazie oleju, ponieważ nawierzchnia stanie się śliska i niebezpieczna do użytkowania.
 • Zabrania się używania do czyszczenia nawierzchni narzędzi o ostrych i twardych krawędziach.

 

OKRES GWARANCJI

 • Płyty PROFLEX-SBR – 24 miesiące
 • Płyty PROFLEX-EPDM – 36 miesięcy

 

WARUNKI GWARANCJI

 • Gwarancją objęte są płyty z granulatu gumowego SBR i EPDM montowane na zagęszczonym podłożu z tłucznia lub betonu, zainstalowane i eksploatowane zgodnie z ogólnymi warunkami eksploatacji
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w produktu w transporcie i rozładunku, chyba że transport zgodnie z umową obejmują warunki sprzedaży uzgodnione przez strony, a odbiór odbywa się w siedzibie zamawiającego lub placu prowadzonej budowy.
 • Gwarancją nie obejmuje uszkodzeń płyt powstałych z przyczyn niezależnych od producenta, takich jak: – uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, zanieczyszczenia chemiczne i organiczne – uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji, stosowanie środków chemicznych do usunięcia zabrudzeń i zmarzlin – napraw i modyfikacji dokonanych przez osoby nieuprawnione – niewłaściwą eksploatację, a w szczególności poddawanie nadmiernym obciążeniom punktowym spowodowane niewłaściwym obuwiem ( korki szpilki kolce) lub przez pojazdy mechaniczne.
 • Równomierna zmiana odcienia koloru nawierzchni pod wpływem działania promieni UV nie jest uważana za defekt materiału i nie może być powodem do uznania reklamacji.
 • Gwarancji nie podlegają powierzchniowe obtarcia płyt gumowych powstałe na skutek naturalnego zużywania się nawierzchni pod wpływem eksploatacji.
 • Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych na skutek wandalizmu lub kradzieży.
 • Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych na skutek przechowywania długotrwałego na paletach sztaplowanych płyt do wysokości powyżej 120 cm w niekorzystnych warunkach jak deszcz czy wysoka temperatura (wentylacja przekroju płyty). Stąd wynika dodatkowe zalecenie zdjęcia opakowania i przechowywanie w pomieszczeniach zadaszonych aż do chwili instalacji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

 • Nawierzchnia z płyt gumowych powinna zostać ułożona na podbudowie z betonu (na wylewce samopoziomującej). Dopuszczalne są także posadzki (panele, wykładzina) pod warunkiem, iż teren jest równy i stanowi jednolitą powierzchnię
 • Podłoże przed rozkładaniem powinno zostać oczyszczone
 • Rozkładanie płyt na nierównej powierzchni może spowodować wybrzuszenia w poszczególnych miejscach podłogi oraz nierówności na łączeniach pojedynczych elementów
 • Nierówne podłoże utrudni montaż oraz w perspektywie czasu może doprowadzić do wycierania płyt na łączeniach

 

UKŁADANIE PODŁOGI

 • Płyty nie powinny być układane w temperaturze powyżej 25 °C i poniżej 5°C
 • Zawsze płyty układamy na podłożu tak jak leża one na palecie (góra na palecie jest górą na podłodze)
 • Układanie płyt należy rozpocząć od samej ściany i kierować się w stronę przeciwległą
 • Na początkowym etapie może zajść potrzeba odcięcia zakładek puzzla (więcej w punkcie 3.)
 • Poszczególne puzzle łączą się ze sobą na zasadzie zakładek i wkładek (we wszystkich płytach są jednakowe)
 • Każdą pojedynczą zakładkę puzzla należy wpasować w wyprofilowane miejsce kolejnej płyty (wkładkę)
 • Wkładany element należy nanieść obok rozłożonej płyty, tak aby zakładki znajdowały się nad wkładkami
 • Poprawne wkładanie zakładek we wkładki odbywa się poprzez włożenie najpierw lewej części zakładki, następnie prawej i na koniec dociśnięcia środka
 • Płyty należy wpasowywać do siebie ręcznie – niedopuszczalne jest dociskanie obuwiem lub narzędziami
 • Ze względu na mocne spasowanie poszczególnych krawędzi nie należy się zrażać początkowymi nierównościami po ułożeniu – po krótkim czasie cała struktura się wyrówna (granulat / guma jest materiałem, który dopasowuje się i zmienia swoje właściwości pod wpływem temperatury)
 • Do zakończeń Soft Edge zalecane jest użycie kleju (np. UZIN), który zabezpieczy krawędzie

 

DOCINKI

 • Wszelkie docięcia (przy ścianach, filarach) każdorazowo Klient dokonuje we własnym zakresie
 • Do cięcia płyt należy użyć ostrego noża i dokonać 2-3 głębokich nacięć (pomocna może okazać się listwa, wzdłuż której tniemy). W celu ułatwienia tego procesu pod docinaną płytę (po dokonaniu pierwszego nacięcia) można podłożyć drugą listwę, która wybrzuszy płytę i ułatwi nacinanie

 

KONSERWACJA

 • Nie należy stosować twardych narzędzi do oczyszczania powierzchni, gdyż mogą one spowodować mechaniczne uszkodzenia materiału
 • Należy na bieżąco usuwać trwałe zabrudzenia w postaci smarów, olejów, tłuszczów, gdyż mogą odbarwić płyty
 • Brak systematycznego czyszczenia nawierzchni może powodować stałe odbarwienia, za które producent nie ponosi odpowiedzialności

 

MAGAZYNOWANIE

 • Płyty należy przechowywać na paletach i chronić przed deszczem i słońcem
 • Składowanie płyt przed rozłożeniem jest możliwe w pomieszczeniach zamkniętych, bez wilgoci oraz na palecie. Z palety powinna zostać usunięta folia opakowaniowa w celu zapewnienia przepływu powietrza
 • Nie dostosowanie się do powyższych zaleceń (przy długotrwałym magazynowaniu) może skutkować odbarwieniami wynikającymi z działania warunków atmosferycznych i Słońca
 • Dopuszczalne jest demontowanie podłogi oraz jej późniejsza instalacja w oparciu o powyższe zalecenia
 • Należy zachować ostrożność podczas rozłączania poszczególnych elementów – nie dopuszczalne jest wyrywanie płyt od siebie. Aby zapewnić wielokrotny użytek podłóg należy rozłączać poszczególne elementy od góry, jeden po drugim, do momentu rozłączenia wszystkich zakładek puzzla od siebie

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

 • Uszkodzenia mat wynikające z nieprawidłowego rozłożenia (np. przez niezastosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji)
 • Odkształcenia mat wynikające z nieprawidłowego składowania (np. w sytuacji, gdy puzzle zostały ściągnięte z palety i spiętrzone nierównomiernie względem siebie)
 • Stałe odbarwienia wynikające z braku systematycznego czyszczenia podłogi
 • Uszkodzenia mechaniczne (rozerwanie zakładek puzzla przy demontażu, ukruszenia przez zastosowanie nieodpowiednich narzędzi)
 • Zły pomiar powierzchni do wyłożenia oraz zużycie towaru, które spowodowane są samodzielnymi docinkami

DOTYCZY PRODUKTÓW

Mata przerostowa - siatka ażurowa (czarna)

MONTAŻ

 • Oczyścić powierzchnię pod maty, trawę krótko przyciąć.
 • Oznaczyć powierzchnię przeznaczoną pod maty.
 • Maty przerostowe mają wymiary 150×100 cm. Należy zaplanować rozkład mat tak, aby uniknąć niepotrzebnych cięć materiału.
 • Przed położeniem mat przerostowych należy wyrównać teren uzupełniając ewentualne wgłębienia gruntu ziemią.
 • Na przygotowany teren należy zasiać trawę.
 • Na miękki, piaszczysty lub błotnisty teren zaleca się wyłożyć siatkę poziomującą.
 • Należy ułożyć maty przerostowe na oznaczonej wcześniej powierzchni. W razie potrzeby przyciąć krawędzie maty.
 • Maty należy połączyć za pomocą opasek zaciskowych (co 20 cm) wzdłuż krawędzi maty. Odstające końcówki opasek przyciąć lub schować pod matę. Rogi mat należy połączyć przy pomocy dwóch opasek.
 • Obrzeża: odwinąć krawędź maty (ok. 15 cm) - następnie wykopać wgłębienie na głębokość ok. 5 cm.
 • Odwinąć krawędź maty z powrotem na miejsce i przytwierdzić za pomocą szpilki.
 • Należy użyć szpilek na rogach oraz w połowie szerokości każdej maty przerostowej.
 • Przysypać zewnętrzne krawędzie mat ziemią dla wyrównania powierzchni I ukrycia krawędzi. Zasiać trawę.
 • Upewnić się, że krawędzie mat są solidnie przytwierdzone. Niewykorzystane szpilki mogą, w razie potrzeby, posłużyć do zabezpieczenia mat i zapobiegania unoszeniu terenu

 

WYMAGANE NARZĘDZIA

 • Rękawice – do przenoszenia i układania mat
 • Nóż lub nożyce do cięcia – do przycinania mat i resztek opasek zaciskowych
 • Gumowy młotek – do wbijania szpilek

 

PIELĘGNACJA

 • Należy zachować szczególną ostrożność podczas koszenia trawy. Należy upewnić się, że ostrza kosiarki są uniesiona podczas wchodzenia i schodzenia z powierzchni wyłożonej matami.